Promotie is níet (!) denken vanuit jezelf als Gilde, maar vanuit mogelijk geïnteresseerden. Verplaats je in mogelijke deelnemers en vrijwilligers. Blijf tijd en aandacht besteden aan de bestaande coördinatoren, vrijwilligers en deelnemers en doe dat on the job. Toon interesse in wat zij doen en wat hen bezighoudt. Zij allen zijn jouw wandelende reclameborden waarbij niets zo sterk is als mond tot mond reclame.

In april 2017 is de Raad van Afgevaardigden het eens geworden over onze nieuwe positionering. Onderstaande drie documenten zijn aldaar met ieders instemming besproken. Vervolgens zijn het 2e en 3e document gepubliceerd in het Gilde Magazine 2017-1.

1) Identiteit en Imago én Next Steps

 • Tastbare bijdrage aan naamsbekendheid lokale Gilden
 • Dat zal lokaal moeten gebeuren
 • Maar eerst: Wie zijn wij?
 • Daarom het pamflet:
  • Verbinden
  • Gildevrijwilligers
  • Lokaal
  • Met tijd en aandacht
 • Om uit te reiken
 • Als basis

OK? Dan verder vanuit díe basis!

 • Jullie moeten het doen (Wíe bij welk Gilde…en cascaderen)
 • Je bepaalt zelf wat en hoe (met of zonder hulp)
 • (Maar) enige uniformiteit gewenst
  • Eigen logo én logo Gilde Nederland
  • Voettekst

2) Doelen

 • Meer aandacht krijgen
 • Nieuwe vrijwilligers

>>> Jullie wensen
Mét ondersteuning van Gilde Nederland én van elkaar: Wat en hoe!

 • Wie heeft er iets te delen?
 • Via mail of middels bijeenkomst(en)? In welke samenstelling?
 • Concretiseren van je vindbaarheid versus pro-actief aandacht vragen

Onze Identiteit en ons imago. Nu én Straks. Wie zijn wij?

Eén van de drie missie doelstellingen van Gilde Nederland is, zoals vastgesteld in de Raad van Afgevaardigden van 21-5-2015: Een tastbare bijdrage leveren aan 'Naamsbekendheid van de lokale Gilden'. (Naast ontwikkeling en functioneren van de lokale Gilden).

Inmiddels kunnen we, 2,5 jaar later, vaststellen dat de Nederlandse maatschappij 'onbehaaglijker' is geworden. Ook de richting waarin onze maatschappij gaat, is omkleed met steeds meer onzekerheid. Daarbij is de hoeveelheid informatie die op ons allen afkomt alleen maar verder toegenomen. En zal blijven toenemen.

Toekomstige ontwikkelingen inschatten is meer dan ooit een hachelijke onderneming. Toch lijken tenminste twee zaken die voor ons van belang zijn wel duidelijk:

 1. Het tekort en de behoefte aan persoonlijke aandacht nemen toe

 2. Onderscheidend vermogen via de media wordt steeds moeilijker

Uit bovenstaande is dan de conclusie te trekken dat 'een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van de lokale Gilden' nagenoeg onmogelijk is via centrále acties. Het lijkt daarom verstandig om ons als Gilde Nederland te beperken tot ondersteuning van lokále acties.

De keuze voor lokaal wordt des te logischer wanneer je de verschillen tussen de bestaande Gilden ziet, maar ook de verschillen tussen de (organisatie van) de verschillende gemeenten en haar instellingen.

Wanneer je kiest voor lokaal, dan geeft dat bijzonder veel vrijheid. Je kunt je perfect aanpassen aan het aanbod en de vraag uit jouw gemeente.

Echter: Het zou niet getuigen van wijsheid wanneer iedereen het wiel opnieuw uitvindt en het vervolgens ook nog zelf gaat maken.

Daarom hebben we als Gilde Nederland een pamflet opgesteld met als ondertitel: 'Gildevrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht'. Dit pamflet vormt wat ons betreft de basis van onze veranderende identiteit en imago. Het pamflet is opgesteld door goed te kijken naar de successen van de verschillende Gilden en te kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Bovendien is het pamflet gelezen door een flink aantal mensen die niet wisten waar Gilde voor stond.
Unaniem was de reactie: Nu snap ik wat het Gilde is!

Het is aan de lokale Gilden om te bepalen of en hoe dit pamflet ingezet wordt. Wij zien het enerzijds als onze basis identiteit, boodschap en leidraad (zo zou het lokaal intern ook gebruikt kunnen worden) -onze profilering dus-, maar anderzijds zou het ook gebruikt kunnen worden om te overhandigen aan iedere (!) geïnteresseerde. Dus van een mogelijk nieuwe vrijwilliger tot de gemeente en de redactie van het plaatselijke blad aan toe.

In dit pamflet is alles wat goed was behouden, maar hebben we een aantal aanscherpingen gedaan:

 1. Naast het woord 'Gilde' wordt nu ook veelvuldig de naam 'Gildevrijwilligers' gebruikt. De reden hiervoor is dat je de naam Gilde versterkt door er het woord vrijwilligers aan toe te voegen. Je weet dan nog niet onmiddellijk om wat voor vrijwilligers het gaat, maar wel dat het om een vrijwilligersorganisatie gaat die vermoedelijk iets met bouwen te maken heeft. Bovendien heeft het woord 'vrijwilligers' iets sympathieks en er is momenteel veel aandacht voor (de rol van) vrijwilligers.

 2. In de ondertitel voegen we toe: 'Met tijd en aandacht'. Dat is niet alleen iets wat we kunnen en willen bieden, maar tevens iets waar een sterk groeiende behoefte aan is, gekoppeld aan een dalend aanbod. We worden meer: Niet alleen kennis, maar ook aandacht.

 3. We benoemen onze paradepaardjes én zeggen er bij dat de naam 'Gilde' soms ontbreekt én vertellen dat er nog veel meer is én dat er sprake is van verschillen en diversiteit.

 4. We vertellen dat we géén hulpverleners zijn, maar wél samen bouwers.

 5. We leggen de nadruk op lokaal.

 6. We vertellen waarom we de naam Gilde gebruiken.

 7. We roepen concreet meerdere doelgroepen op zónder beperking in leeftijd of achtergrond.

 8. We spelen echt in op behoeftes bij bijvoorbeeld gemeentes en individuen en maken hen gesprekspartners. Niet alleen bieden wij iets aan, maar ook: 'Heb je ergens behoefte aan waar wij sámen……..'

Tenslotte is het goed om te zeggen dat dit pamflet tot stand is gekomen na raadpleging van alle regiovergaderingen en de raad van afgevaardigden van december 2016. Er is geluisterd en gepraat en op basis daarvan zijn we op dit pamflet uitgekomen. Een pamflet waarmee we ons zowel intern als extern profileren en wat hopelijk als basis dient voor vele lokale successen.

Bekende Gilde-activiteiten (waarbij de naam ‘Gilde’ soms weggelaten wordt) zijn:

 • Stadswandelingen
 • Rondleidingen
 • Fietstochten
 • Het project ‘Gilde SamenSpraak’. Taalmaatjes die individuele begeleiding geven
 • Het project ‘Coach4you’. Individueel mentoraat voor brugklassers
 • Het project ‘Power, veerkracht op leeftijd’

 

Maar er is natuurlijk veel meer. En dat verschilt per Gilde.

Gildevrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de lokale woon-, leef-, werk- en leeromgeving en aan het welzijn van de burgers door middel van bewustwording, kennisoverdracht en verbetering van vaardigheden, zonder een ‘hulpverlener’ te zijn.

Waarom de naam Gilde? In het verleden waren er in bijna iedere stad Gilden waar een vak geleerd werd en de kwaliteit van dat vak bewaakt werd. Zo waren er Gilden voor kuipers, brouwers, metselaars etc. Leerlingen, gezellen en meesters bouwden daar samen aan hun specifieke vaardigheden. Men leerde van elkaar! En dat is precies wat Gildevrijwilligers ook doen. Samen leren en samen bouwen. Met de aandacht van een vakman.

Wil je deelnemen aan een activiteit?

Wil je Gildevrijwilliger worden?

Is er in jouw gemeente geen Gilde maar zou je dat wel willen?

Mis je een activiteit?

Alles, ook over Gildevrijwilligers en Gilde-activiteiten in jouw gemeente, vind je op deze website.

Aandacht, erkenning en waardering. En vakmanschap natuurlijk.