Overige informatie van Stichting Gilde Nederland

Het RSIN nummer is: 8105.94.006

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Gilde Nederland ontplooit als service- en belangenorganisatie en platform voor de aangesloten Gilden de volgende activiteiten:

 1. Kennisbank: Het opzetten/uitbreiden van een kennisbank, die door de Gilden kan worden geraadpleegd bij het opzetten of organiseren van activiteiten, evenementen en checken waar een en ander al bestaat of waar kennis en kunde aanwezig is om een bepaalde activiteit te ondersteunen. Kortom het eerste doel is een soort Almanak met contactgegevens en overzicht van activiteiten of andere zinvolle wetenswaardigheden.

 2. Bestuurlijke ondersteuning: Het ter beschikking stellen van kennis en documenten, bijvoorbeeld concept statuten, van belang bij het opstarten van een Gilde; overige documenten van belang bij het opzetten of beëindigen van een Gilde of samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties, (juridische) advisering bij het opzetten van een ‘derde’ entiteit waarin de activiteiten van twee of meer organisaties worden ondergebracht zoals bijvoorbeeld ‘Coach4you’, en ‘SamenSpraak’
  Tevens kunnen templates voor jaarverslagen, huishoudelijk reglementen, vacature teksten, bestuursvormen, -samenstellingen en -termijnen worden geraadpleegd.

 3. PR/Promotie: Ontwikkeling en productie van promotiemateriaal in overleg met de Gilden. Het ter beschikking stellen van promotiemateriaal aan de Gilden. Bijvoorbeeld een achterwand voor stands tijdens events of markten. Beschikbaarheid van logo’s en promotiemateriaal.

 4. Deskundigheidsbevordering: Het aanboren en bundelen van expertise:

  • die nodig is om kennis en kunde van vrijwilligers op het gewenste niveau te krijgen.

  • om het management van Gildevrijwilligers te verbeteren.

  • om kennis omtrent het vrijwilligerspotentieel, dat wij in huis hebben, systematisch op te bouwen, teneinde die kennis te delen met overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en fondsen.

 5. Belangenbehartiging: richting centrale/regionale overheden, fondsen andere vrijwilligers organisaties. Vertegenwoordigen van de Gilden in landelijke commissies/organisaties.

 6. Helpdesk Functie: Hier komen eigenlijk in de dagelijkse praktijk alle bovengenoemde functies samen, maar kunnen ook alle overige vragen van Gildebesturen, vrijwilligers of buitenstaanders beantwoord dan wel doorverwezen worden naar de juiste persoon of instantie.

 7. Ontwikkeling en innovatie: Het volgen van nationale en internationale trends in het vrijwilligerswerk. Het delen van de deze trends met de Gilden. Het ontwikkelen van een lange termijn koers op basis van trends in de samenleving, overheidsbeleid, op basis van behoeften uit de Gilden als daar gemeenschappelijke ideeën en of wensen naar voren komen.

 8. Bemiddeling: tussen bijvoorbeeld een potentiele subsidiegever en een Gilde, of tussen een professional en een Gilde betreffende het trainen/coachen van vrijwilligers e.d.
  Bemiddelen bij een niet adequate bezetting en/of functioneren van een lokaal Gildebestuur of bestuurslid, waardoor de activiteiten van het Gilde onder druk komen te staan.

 9. Het beloningsbeleid:  Bestuursleden van Stichting Gilde Nederland ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun bestuurstaken. Reiskosten worden vergoed op gemaakte kosten openbaar vervoer of 0,19 cent per kilometer. De overige gemaakte kosten worden alleen vergoed op basis van declaratie met bon.

De jaarstukken met toelichting worden jaarlijks op de site geplaatst.

 • Het Jaarverslag 2021 staat HIER
 • Het Jaarverslag 2020 staat HIER
 • Het Jaarverslag 2019 staat HIER
 • De Geconsolideerde Jaarrekening 2018 staat HIER
 • De Geconsolideerde Jaarrekening 2017 staat HIER